Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 2
Tổng truy cập:     1960912
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng - Mẫu số: 06 - VT

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lắp đặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán không thuộc diện phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Giá trị trong bảng kê này không được khấu trừ thuế GTGT.

Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 như sau:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày ...tháng ...năm .... Quyển số: .................

Số: .................

- Họ và tên người mua: ............................................ Nợ: .........................

- Bộ phận (phòng, ban): ........................................... Có: .........................

 

STT

Tên, quy cách, phẩm chất, hàng hóa( vật tư, công cụ, ...)

Địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

X

X

X

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ........................................................................................

* Ghi chú: ......................................................................................................................

Người mua

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT
Mẫu Phiếu Xuất Kho - Mẫu số: 02 - VT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng