Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 33
Tổng truy cập:     1960943
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB

 

MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC....................

BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

                                                                                         Lập ngày....... tháng....... năm.........

 

Tên đơn vị thụ hưởng: ...................................................................................................................................

Số hiệu tài khoản:................................................... Mã ĐVQHNS:..............................................................

Để ghi Nợ TK 3911 - Phải trả về séc thanh toán qua NH; Mã ĐVQHNS:.............................................

Tại KBNN..........................................................................................................................................................

 

STT

Séc

Tên đơn vị cá nhân phát hành séc

Số tài khoản

Tên NH thanh toán

Số tiền

Số sêri

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tờ séc...............                                                                                                        Tổng số

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

LẬP BẢNG

(Ký, ghi họ tên)

NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Đã nhận đủ................... ............tờ séc và thanh toán tiền mặt.

Số tiền bằng số: ...........................................................................

Số tiền bằng chữ: ........................................................................

.........................................................................................................

           .................., ngày..... tháng..... năm ..............

                   (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KBNN……………….

Ngày..... tháng..... năm.......

Kế toán                   Kế toán trưởng

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng