Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 57
Tổng truy cập:     1960967
Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu số: 02/TNDN

 

Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)                     

 

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày......tháng..... năm .........)

 

- Tên doanh nghiệp:....................................................   

................................................................................................ Mã số thuế:

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:....................................

..............................................................................................................................

- Địa chỉ thuê:......................................................................................................

 

 

Hóa đơn GTGT  thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp

Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng

Số hóa đơn 

Ngày

Tháng năm

Đơn vị

cung cấp

Sản lượng điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

 

Số chứng từ

Ngày  tháng năm

Sản lượng  điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):................................................

                                                

  Ngày...... tháng... năm 20..
  Người lập bảng kê   Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng là 1 trong những trung tâm đào tạo kế toán thực hành thực tế tốt nhất tại Hà Nội.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng