Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 101
Tổng truy cập:     1944265
Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

 

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày.......tháng..... năm.........)

 

- Tên doanh nghiệp:.............................................. ....  

................................................................................................ Mã số thuế: 

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:...............................................................................

- Người phụ trách thu mua:...................................................................................

 

 

Ngày tháng

năm

mua hàng

 

Người bán

 

Hàng hoá mua vào

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

 

Số CMT nhân dân

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:      ..............................................................

                                                

                                                                             Ngày...... tháng... năm 201..

  Người lập bảng kê                                                Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên  mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

 

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế tốt nhất tại Hà Nội.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu số: 02/TNDN
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng