Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập:     1961012
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48 và 15

 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B 02–DNN theo cả 2 quyết định 48/2006/QĐ-BT ngày 14/9/2006 và 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

 

I. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Quyết định 48

 


Đơn vị:.................
Địa chỉ:...................
  Mẫu số B 02 – DNN
(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)
     

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...            

                                    Đơn vị tính:............
 
CHỈ TIÊU
Mã số Thuyết minh

Năm nay

Năm trước
A B C 1 2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08    
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02      
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10 = 01 - 02)
10      
4. Giá vốn hàng bán 11      
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20 = 10 - 11)
20      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21      
7. Chi phí tài chính 22      
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23      
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24      
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 – 24)
30      
10. Thu nhập khác 31      
11. Chi phí khác 32      
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40      
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40) 50 IV.09    
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51      
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60 = 50 – 51)
60      
 
Lập, ngày ......tháng......năm .....
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 

 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Quyết định 48 các bạn tải về tại đây:

 

TẢI VỀ

 

II. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Quyết định 15

 

Đơn vị báo cáo: .................

 

                                       Mẫu số B 02 – DN

Địa chỉ:…………...............

 

                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

         

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                              Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

VI.27

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.26

 

 

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

24

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

      (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

VI.30

VI.30

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

      (60 = 50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

  

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

 

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Quyết định 15 các bạn có thể tải về tại đây:

 

TẢI VỀ

 

Các bạn xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo QĐ 15 và 48
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng Cân đối kế toán theo cả 2 QĐ 48 và 15
Mẫu quy chế tài chính công ty
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng