Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập:     1931983
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất

 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý mới nhất Mẫu BC26-AC (Mẫu số 3.9 mới nhất Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT- BTC Ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý.........Năm........."           

             
1. Tên tổ chức (cá nhân):..........................................
2. Mã số thuế:..........................................................                                                         
3. Địa chỉ:................................................................ 

 

Đơn vị tính: Số

STT

Tên loại
hóa đơn

Ký hiệu
 mẫu hoá đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Hóa đơn
GTGT

01GTKT3/001

AA/11P

200

1

100

101

200

 

Hóa đơn
bán hàng

01GTGT3/001

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu
XKKVCNB

01XKNB3/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 
 ……….,ngày………tháng………năm………

           Người lập biểu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

        (Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

 
 
Các bạn có thể xem thêm:
Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 
Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán !

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng