Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 46
Tổng truy cập:     1960956
Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02 - TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: .......................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

- Năm sản xuất ......................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày ...tháng ...năm....

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

............................................................................................................................

- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

...........................................................................................................................

- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng