Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 54
Tổng truy cập:     1944218
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai mới nhất theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.

 

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính:

 

- Khi kế toán đã lập hóa đơn GTGT và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

 

=> Thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

 

- Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

Hôm nay, ngày …………./2013, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

 

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ……………………………………...

Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………

Do:.........................................................Chức vụ : .............................................

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

 

 Lý do thu hồi  : ……………………….

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải về: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

 

Sau khi lập xong người bán và người mua phải ký và đóng dầu và biên bản xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

 

Ngoài ra các bạn nên xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 64/2013/TT-BTC

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng