Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 7
Tổng truy cập:     1960917
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 06/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT Là mẫu chứng từ bắt buộc Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT là chứng từ kế toán bắt buộc Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT là mẫu chứng từ hướng dẫn Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT là mẫu chứng từ hướng dẫn Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC