Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 14
Tổng truy cập:     1858598
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Mẫu số: 16/ĐK-TNCN mới nhất năm 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

Các bạn cũng cần xem thêm: Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...………….

[04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...........................................................................

[06] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

 

Ngày ……… tháng ……… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)   

 

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN các bạn có thể tải về tại đây:

 

TẢI VỀ

 

Công ty kế toán Thiên Ưng khai giảng lớp học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu tốt nhất tại Hà Nội!

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng