Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập:     1960974
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB

 

Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

ỦY NHIỆM CHI

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:................................................................................................................................................

Mã ĐVQHNS: ..................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................

Tài khoản: .........................................................................................  Mã cấp NS:........................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ........................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:............................................................................................................................................

Mã ĐVQHNS: ..................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................

Tài khoản: ..........................................................................................  Mã cấp NS........................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .............................................................................................................

Nội dung thanh toán, chuyển tiền: .....................................................................................

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................

Số tiền ghi bằng số: .....................................................................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ..............................................................................................

........................................................................................................

 

 ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN                                                                             KBNN A    

                                                                     BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI ngày ………        BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....       

Kế toán trưởng         Chủ tài khoản               Kiểm soát             Phụ trách                 Kế toán       Kế toán trưởng       Giám đốc

 

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán         Kế toán trưởng         Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán           Kế toán trưởng         Giám đốc

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng