Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 48
Tổng truy cập:     1960958
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB

 

Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)

 

ỦY NHIỆM THU

Lập ngày....... tháng........ năm..........

 

Đơn vị bán hàng:...............................................................................................................................................

Mã ĐVQHNS: .....................................................................................................................................................

Số tài khoản:........................................................................................................................................................

Tại:.........................................................................................................................................................................

Hợp đồng (hay đơn đặt hàng) số: ..........................  ngày.......... tháng.......... năm....................................

Chứng từ kèm theo: ..........................................................................................................................................

Đơn vị mua hàng:................................................... Mã ĐVQHNS:....................................

Số tài khoản: ..................................... Mã NDKT: ..............  Mã ngành KT: ................... Mã chương:  ...................  Mã nguồn NSNN: ............

Tại Kho bạc Nhà nước: ..............................................................................................

Số tiền chuyển:               Bằng số: ...................................................................

                                            Bằng chữ: ................................................

                                                                                                                                                                                                                                           

Số ngày chậm trả :         .....................................................................................

Số tiền phạt chậm trả :    Bằng số : ..........................................................................

                                            Bằng chữ: ............................................................

                                                                                                                                                                                                                                           

Tổng số tiền chuyển:      Bằng số: ..........................................................

                                            Bằng chữ: .................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                           

ĐƠN VỊ BÁN

                                           Kế toán                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhận chứng từ ngày....... tháng....... năm.........

                Kế toán                        Kế toán trưởng

 

 

 

 

NGÂN HÀNG BÊN BÁN

Ghi sổ ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán                        Kế toán trưởng

 

Thanh toán ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán        Kế toán trưởng         Giám đốc

 

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng