Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 65
Tổng truy cập:     1961013
Mẫu hợp đồng góp vốn

 

Mẫu hợp đồng góp vốn đầy đủ nhất và chi tiết nhất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005  ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội khóa XI  nước CHXHCNVN;

Hôm nay ngày.......tháng......năm....., tại........

Chúng tôi ký tên dưới đây, có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):.............................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày....................tại...............

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.........................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông(Bà):...........................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............cấp..............ngày....................tại........

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):........................................................................................

.........................................................................................................

...........................................................................................................

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1 :  TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản  góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải liệt kê giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)

...........................................................……………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................

Điều 2 : GIÁ TRỊ VỐN GÓP

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................………........................................

(bằng chữ:.............................................................………………………………..)

Điều 3 : THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........

Điều 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là ......................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Điều 5: ĐĂNG KÝ VÀ XÓA ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

5.1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)

5.2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký gó vốn sau khi hết thời hạn góp vốn.

Điều 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí cụng chứng Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.

Điều 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

8.1. Bên A cam đoan:

(i) Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

(ii) Tài sản góp vốn không có tranh chấp;

(iii) Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

(iv) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

(v) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

(vi) Các cam đoan khác…

8.2. Bên B cam đoan:

(i) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

(ii) Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

(iii) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

(iv) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

(v) Các cam đoan khác…    

Hợp đồng này được lập thành ............................ bản chính (mỗi bản chính gồm........tờ.........trang), giao cho Bên A ................. bản chính, Bên B ................. bản chính, Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày:......................................................

 

BÊN A                                                                               BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI VỀ

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học làm kế toán thực tế tốt nhất tại Hà Nội.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty
Mẫu Hợp Đồng Thử Việc mới nhất năm 2013
Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà làm văn phòng mới nhất
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất Năm 2013
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng