Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 69
Tổng truy cập:     1961017
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT

Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT được lập xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiêm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Mẫu phiếu nhập kho như sau:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

 

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người giao: .................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm:..........................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo

chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu Phiếu Xuất Kho - Mẫu số: 02 - VT
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng - Mẫu số: 06 - VT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng