Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 19
Tổng truy cập:     1960929
Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

 

Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02) Ban hành kèm theo thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương Binh và xã hội.

 

Tên đơn vị       CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số :    Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  Ngày      tháng      năm

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ghi r chức vụ v tn đơn vị)

về việc ban hành Nội quy lao động

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/04/2002.

 

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngà 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ.

 

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 của Bộ lao động- Thương binh và x hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-

CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ.

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh ngày. . . .  tháng . . . . .  năm của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Theo đề nghị của (Trưởng phịng tổ chức hnh chnh/Trưởng phịng nhn sự).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành km theo Quyết định này Nội quy lao động của đơn vị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) trưởng (phó) phòng (Ban) và mọi người trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:      Thủ trưởng đơn vị
- Như Điều 3,   (ký tên, đóng dấu)
- Ghi tên cơ quan thông báo  

  Việc đăng ký Nội quy lao động,

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên học kế toán thực hành tổng hợp trên chứng từ thực tế tốt nhất tại Hà nội.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu quy định nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng
Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc Công ty cổ phần
Mẫu quy định phân công và chế độ làm việc của Công ty
Mẫu Quyết định điều động nhân viên
Mẫu quyết định cho nhân viên nghỉ việc
Mẫu Quyết định bổ nhiệm nhân sự
Mẫu giấy giới thiệu
Mẫu nội quy - quy chế công ty
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng