Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập:     2047445
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS

 

Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

               

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu C12-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Mã số:…………………

BHXH:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:                           Số TK:                                    Tại:

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị như sau:

 

STT

NỘI DUNG

BHXH

BHYT

BHTN

CỘNG

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

A

Kỳ trước mang sang

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

B

Phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

1.1

Tăng

 

 

 

 

1.2

Giảm

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Tăng

 

 

 

 

2.2

Giảm

 

 

 

 

3

Điều chỉnh phải đóng kỳ trước

 

 

 

 

3.1

Tăng

 

 

 

 

3.2

Giảm

 

 

 

 

4

Lãi

 

 

 

 

4.1

Số tiền tính lãi

 

 

 

 

4.2

Tỷ lệ tính lãi

 

 

 

 

4.3

Tổng tiền lãi

 

 

 

 

5

2% BHXH bắt buộc để lại

 

 

 

 

C

Số tiền đã nộp trong kỳ

 

 

 

 

1

Số thực nộp

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

 

 

 

 

2

Ghi thu 2%

 

 

 

 

D

Chuyển kỳ sau

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

 

a. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH bắt buộc cho ………. lao động đến hết tháng/năm…………….

b. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ………….. lao động đến hết tháng/năm……………….

c. Tổng số nộp thiếu là …………… đồng đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày ……

d. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……….. để kiểm tra điều chỉnh trước ngày   /   /      . Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

 


Cán bộ thu

……….., ngày … tháng … năm ……
Giám đốc

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT Mẫu D02b-TS
Mẫu văn bản giải trình của đơn vị Mẫu số D01b-TS
Mẫu Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần Mẫu C15a-TS
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS
Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH - BHYT Mẫu số D02-TS
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng