Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 31
Tổng truy cập:     1931974
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số 01A/TNDN

 

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

Các bạn xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu                 [03] Bổ sung lần thứ

                      Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

                      Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

 

[04] Tên người nộp thuế   

               [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

               [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ......................

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ

tiêu

 

Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

2

Chi phí phát sinh trong kỳ

[22]

 

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

[25]

 

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

[26]

 

7

Thu nhập miễn thuế

[27]

 

8

Số lỗ chuyển kỳ này

[28]

 

9

Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

[29]

 

9.1

Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%

[30]

 

9.2

                 + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%

[31]

 

9.3

                 + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi

[32]

 

 

                 + Thuế suất ưu đãi (%)

[32a]

 

9.4

                 + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác

[33]

 

                 + Thuế suất khác (%)

[33a]

 

10

Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])

[34]

 

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

[35]

 

11.1

Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)

[35a]

 

11.2

                 + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)

[35b]

 

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])

[36]

 

 

[37] Đối tượng được gia hạn    □ 

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ...........................................

[37b] Thời hạn được gia hạn: ....................................................................................

[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : .........................................................................

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:...........................................,....................

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:............

...., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng