Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 90
Tổng truy cập:     1961000
Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB

 

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-03/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC..............................

ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

                                                                                            Lập ngày..... tháng....... năm.......

 

KBNN nhận chuyển tiếp:........................................................................................................................

 

Số hiệu tài khoản:.....................................................................................................................................

Thanh toán chuyển tiếp cho KBNN:....................................................................................................

Người phát lệnh: .....................................................................................................................................

Tài khoản số:..............................................................................................................................................

Tại KBNN (Ngân hàng):...........................................................................................................................

Người nhận lệnh:.....................................................................................................................................

Tài khoản số:..............................................................................................................................................

Tại KBNN (Ngân hàng):...........................................................................................................................

Nội dung thanh toán, chuyển tiền:...........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Số tiền ghi bằng số: ....................................................................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................................................

..............................................................................................

 

KHO BẠC NHẬN CHUYỂN TIẾP

        Kế toán          Kế toán trưởng                  Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN)  NHẬN TIỀN

 Ghi sổ ngày........./........./.............

                   Kế toán                          Kế toán trưởng

 

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
MẪU BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Mẫu số C4-10/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm chi Mẫu số C4-02/KB
Mẫu giấy ủy nhiệm thu Mẫu số C4-01/KB
Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT
Mẫu Phiếu Chi - Mẫu số: 02 - TT
Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng - Mẫu số: 03 - TT
Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng - Mẫu số: 04 - TT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng