Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 44
Tổng truy cập:     1960954
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

                                                    CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                   
     
     TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN 
 
       [01]  Kỳ tính thuế: Năm ...    
                    [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *  
  [04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
  [05] Mã số thuế: .................................................................................................................................................................................................................
  [06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ..............................................
  [09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ....................................................................
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :.................................................................................................................................................
  [13] Mã số thuế: ...............................................................................................
  [14] Địa chỉ:  ......................................................................................................................................
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................................................................
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................

 

                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
                 
STT Tên loại tài nguyên Sản lượng tài nguyên  tính thuế Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế suất (%) Mức thuế tài nguyên ấn định  trên 1 đơn vị tài nguyên Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ Chênh lệch giữa số quyết toán với kê khai
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6)             hoặc (8) = (4) x (7) (9) (10) = (8) - (9) (11) (12) = (10) - (11)
I Tài nguyên khai thác:                    
1 Tài nguyên A                    
2 Tài nguyên B                     
... …..                    
II Tài nguyên thu mua gom:                    
1 Tài nguyên A                    
2 Tài nguyên B                     
... …..                    
III Tổng cộng:                    

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

                   ...., Ngày ......tháng .... ...năm ....
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên:     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số: ..............   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))
                   
                   
   Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ  tiêu (8)= (4) x (7) 

 

Tải về tại đây:  Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
Phụ lục tính thuế TNDN có sơ sở hạch toán phụ thuộc Mẫu số 03-8/TNDN
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng