Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 52
Tổng truy cập:     1960962
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số: 01/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 [01]  Kỳ tính thuế:* Lần phát sinh: Ngày .... tháng .... năm ....
* Tháng  ........ năm  .......
[02] Lần đầu: ....                [03] Bổ sung lần thứ: .....
  [04] Người nộp thuế: .............................................................................................................................................
  [05] Mã số thuế: ....................................................................................................................................................
  [06] Địa chỉ: ...............................................................................................................................................
  [07] Quận/huyện:............................[08] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………
  [09] Điện thoại: ........................ [10] Fax: ..............................  [11] E-mail: ................................
           
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :............................................................................................................................
  [13] Mã số thuế: .......................................................................................................................................
  [14] Địa chỉ:  .............................................................................................................................................
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .............................................................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày.............................................................................................
                                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam  
STT Tên hàng hoá Số lượng tính thuế Mức thuế  Thuế bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Số lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
  Hàng hoá A        
  Hàng hoá B        
           
  Tổng cộng         
           

 

 Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

   ............ , ngày ......tháng .......năm .......
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:..... ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Số chứng chỉ hành nghề: .......... (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

Tải về tại đây: Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
Phụ lục tính thuế TNDN có sơ sở hạch toán phụ thuộc Mẫu số 03-8/TNDN
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng