Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 9
Tổng truy cập:     1944171
Công văn số Số 237/TCT-CS Về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

Công văn số Số 237/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Tổng cục thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/TCT-CS
V/v Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 46525/CT-QLAC ngày 25/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

Tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

"3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định".

 

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 46525/CT-QLAC ngày 25/11/2013, theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã lập Tờ Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan quản lý thuế để được sử dụng, trong kỳ báo cáo không sử dụng hóa đơn (số sử dụng = 0) thì vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, TVQT; CNTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Nếu bạn chưa biết cách lập có thể xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthuehanoi.edu.vn

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Công văn 4291/TCT-CS cho phép viết tắt tên - địa chỉ trên hóa đơn GTGT
Công văn Số 13706/BTC-TCT Bổ sung sửa đổi CV 7527/BTC-TCT
Công văn Số: 7527/BTC-TCT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel