TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM IT HÀ NỘI, TUYỂN DỤNG IT PHẦN CỨNG / MẠNG TẠI HÀ NỘI

-
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="1" data-search--job-selection-job-slug-value="lead-senior-reactjs-engineer-nab-innovation-centre-vietnam-0730" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/lead-senior-reactjs-engineer-nab-innovation-centre-vietnam-0730/content?locale=vi">

Bạn đang xem: Việc làm it hà nội

tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="The NAB Innovation Centre Vietnam is owned by NAB - Australia’s largest business bank.">


Very competitive remuneration package
Build products for millions of users in Australia
Hybrid & flexible working environment
Very competitive remuneration package
Build products for millions of users in Australia
Hybrid và flexible working environment
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="mid-senior-game-developer-unity-c-gear-inc-4733" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/mid-senior-game-developer-unity-c-gear-inc-4733/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Where Work is Play!">

*

Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)English Working Environment, Mental và Healthcare
Free in-house gym và game room, Pet-friendly space
Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)English Working Environment, Mental và Healthcare
Free in-house gym và game room, Pet-friendly space
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="middle-senior-flutter-developers-android-ios-2000-ninasoft-0524" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/middle-senior-flutter-developers-android-ios-2000-ninasoft-0524/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ninasoft">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-automation-qa-qc-english-hectre-0514" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-automation-qa-qc-english-hectre-0514/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Global award-winning agritech Saa
S company">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="junior-senior-react-native-dev-ios-android-1800-thai-son-soft-5505" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/junior-senior-react-native-dev-ios-android-1800-thai-son-soft-5505/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Công ty phân phát triển công nghệ Thái đánh là công ty vận động trong nghành CNTT">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="technical-architect-principal-golang-engineer-5500-money-forward-vietnam-co-ltd-3007" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/technical-architect-principal-golang-engineer-5500-money-forward-vietnam-co-ltd-3007/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Top 1 Fintech Company">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="backend-fullstack-angular-reactjs-medcom-0904" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/backend-fullstack-angular-reactjs-medcom-0904/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="MEDCOM - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ LĨNH VỰC Y TẾ">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="hn-hcm-dn-senior-fullstack-java-developer-nfq-asia-4319" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/hn-hcm-dn-senior-fullstack-java-developer-nfq-asia-4319/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="NFQ Asia is part of the global NFQ Group. We help ambitious fast-moving international startups">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="front-end-developer-javascript-html-css-dts-software-vietnam-2434" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/front-end-developer-javascript-html-css-dts-software-vietnam-2434/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="DTS là công ty 100% vốn của Nhật bạn dạng với nghành nghề hoạt động đó là phát triển ứng dụng và BPO.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-middle-golang-engineer-hybrid-working-3500usd-money-forward-vietnam-co-ltd-3347" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-middle-golang-engineer-hybrid-working-3500usd-money-forward-vietnam-co-ltd-3347/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Top 1 Fintech Company">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="servicenow-developer-angularjs-javascript-dts-software-vietnam-5252" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/servicenow-developer-angularjs-javascript-dts-software-vietnam-5252/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="DTS là công ty 100% vốn của Nhật bạn dạng với nghành nghề dịch vụ hoạt động đó là phát triển ứng dụng và BPO.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="java-devs-middle-senior-spring-boot-jquery-sql-dts-software-vietnam-1732" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/java-devs-middle-senior-spring-boot-jquery-sql-dts-software-vietnam-1732/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="DTS là doanh nghiệp 100% vốn của Nhật bạn dạng với lĩnh vực hoạt động đó là phát triển ứng dụng và BPO.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="han-process-quality-assurance-pqa-mid-sr-1200-hybrid-technologies-4142" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/han-process-quality-assurance-pqa-mid-sr-1200-hybrid-technologies-4142/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="HYBRID TECHNOLOGIES - New view with you ! ">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="fresher-junior-c-dev-c-2d-3d-cad-up-to-1500-dts-software-vietnam-2625" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/fresher-junior-c-dev-c-2d-3d-cad-up-to-1500-dts-software-vietnam-2625/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="DTS là doanh nghiệp 100% vốn của Nhật phiên bản với nghành hoạt động chính là phát triển phần mềm và BPO.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="ky-su-ha-tang-system-admin-linux-networking-tecapro-0053" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/ky-su-ha-tang-system-admin-linux-networking-tecapro-0053/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Trung tâm ứng dụng và công nghệ - Teca Soft và Tech.">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="security-architect-gft-technologies-vietnam-5834" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/security-architect-gft-technologies-vietnam-5834/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose

Xem thêm: Công việc sale admin là làm gì ? tìm hiểu các vấn đề có liên quan

Tooltip" data-controller="tooltip" title="Building technology to revolutionise the Digital Banking with Cloud engineering.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="data-engineering-manager-expert-techcombank-2203" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/data-engineering-manager-expert-techcombank-2203/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Techcombank- The leading commercial bank in Vietnam">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="chuyen-vien-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-techcombank-4634" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/chuyen-vien-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-techcombank-4634/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Techcombank- The leading commercial bank in Vietnam">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="technical-lead-java-spring-aws-gft-technologies-vietnam-2139" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/technical-lead-java-spring-aws-gft-technologies-vietnam-2139/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Building giải pháp công nghệ to revolutionise the Digital Banking with Cloud engineering.">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="unity-developer-2000-unity-c-game-eastfog-4232" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/unity-developer-2000-unity-c-game-eastfog-4232/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Eastfog Studios Indie trò chơi Studios">
*

*


Lead/Senior React
JS Engineer
Senior/ Middle Security Engineer (Pen Tester)Senior/Lead app android Engineer (Java, Kotlin)

Tìm câu hỏi làm IT hartware / Mạng tại Hà Nội, tuyển dụng IT phần cứng / Mạng tại Hà Nội, Tổng hợp những việc làm cho IT phần cứng / Mạng tại thủ đô mới nhất


Cấp bậc
Nhân viên
Trưởng nhóm
Trưởng/Phó phòng
Quản lý / Giám sát
Trưởng bỏ ra nhánh
Phó giám đốc
Giám đốc
Thực tập sinh
Mức lương
Dưới 3 triệu3 - 5 triệu5 - 7 triệu7 - 10 triệu10 - 12 triệu12 - 15 triệu15 - 20 triệu20 - 25 triệu25 - 30 triệu
Trên 30 triệu
Thoả thuận
Để giúp các ứng viên thuận lợi tìm được công việc ưng ý cùng gần bên hơn, shop chúng tôi xin ra mắt Bộ thanh lọc việc làm theo Quận/huyện mới. Hi vọng tính năng new sẽ hữu dụng với bạn.

IT tư vấn - hỗ trợ Kỹ Thuật_Thu Nhập từ bỏ 600$ Trở Lên
Nhà tuyển dụng đã được xác thực: Đã xác thực email tên miền công ty Đã chính xác số điện thoại thông minh Đã được chú tâm Giấy phép marketing tài khoản NTD được tạo buổi tối thiểu 6 mon chưa có lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

Tek Experts VietnamCustomer Service Specialist (No Experience Needed)Nhà tuyển dụng đã được xác thực: Đã xác thực thư điện tử tên miền doanh nghiệp Đã chuẩn xác số điện thoại cảm ứng thông minh Đã được để ý Giấy phép kinh doanh tài khoản NTD được tạo tối thiểu 6 mon chưa xuất hiện lịch sử bị report tin đăng" data-placement="top">

Tek Experts Vietnam


*

Chuyên Viên kinh doanh (Có Thể Đi có tác dụng Sau Tết)Nhà tuyển chọn dụng đã làm được xác thực: Đã xác thực email tên miền công ty Đã chính xác số điện thoại cảm ứng thông minh Đã được lưu ý Giấy phép marketing tài khoản NTD được tạo về tối thiểu 6 mon chưa xuất hiện lịch sử bị report tin đăng" data-placement="top">

TRUNG TÂM công nghệ thông tin MOBIFONE


Kỹ Thuật thay thế Mainboard máy tính (Thu Nhập từ bỏ 9 - 12 Triệu)Nhà tuyển chọn dụng đã có xác thực: Đã xác thực thư điện tử tên miền công ty Đã xác thực số điện thoại cảm ứng Đã được săn sóc Giấy phép kinh doanh tài khoản NTD được tạo tối thiểu 6 mon chưa xuất hiện lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

FPT Trading Group


Java Developer (All Levels)Nhà tuyển dụng đã làm được xác thực: Đã xác thực thư điện tử tên miền doanh nghiệp Đã đảm bảo số điện thoại thông minh Đã được chăm bẵm Giấy phép marketing tài khoản NTD được tạo về tối thiểu 6 tháng chưa xuất hiện lịch sử bị report tin đăng" data-placement="top">


Thoả thuận
Hà Nội: ba Đình

" data-placement="top" data-container="body">Hồ Chí Minh, Hà Nội
Cập nhật 15 giờ trước

Chuyên Viên quản lý Hệ Thống (Có Thể Đi có tác dụng Sau Tết) đơn vị tuyển dụng đã làm được xác thực: Đã xác thực e-mail tên miền doanh nghiệp Đã chính xác số smartphone Đã được chuyên chú Giấy phép sale thông tin tài khoản NTD được tạo về tối thiểu 6 tháng chưa tồn tại lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

TRUNG TÂM công nghệ thông tin MOBIFONE


Chuyên Viên cung ứng Kỹ Thuật & chăm lo Khách sản phẩm (Có Thể Đi làm cho Sau Tết)Nhà tuyển dụng đã có được xác thực: Đã xác thực email tên miền doanh nghiệp Đã đúng đắn số điện thoại thông minh Đã được cẩn thận Giấy phép kinh doanh tài khoản NTD được tạo buổi tối thiểu 6 mon chưa tồn tại lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

TRUNG TÂM cntt MOBIFONE


Tới 50 triệu
Hà Nội
Cập nhật một ngày trước
Tới 4,000 USDHà Nội
Cập nhật một tuần trước

Nodejs Developer
Nhà tuyển chọn dụng
đã có được xác thực: Đã xác thực email tên miền doanh nghiệp Đã chính xác số điện thoại thông minh Đã được chú tâm Giấy phép sale thông tin tài khoản NTD được tạo buổi tối thiểu 6 tháng chưa xuất hiện lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

Niteco


Thoả thuận
Hà Nội
Cập nhật 3h trước

Senior Data Engineer
Nhà tuyển chọn dụng
đã có được xác thực: Đã xác thực e-mail tên miền công ty Đã chuẩn xác số điện thoại thông minh Đã được trông nom Giấy phép kinh doanh thông tin tài khoản NTD được tạo buổi tối thiểu 6 mon chưa xuất hiện lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">


20-25 triệu
Hà Nội
Cập nhật 19 tiếng trước
Tới 2,000 USDHà Nội
Cập nhật 19 tiếng trước

System Fresher (Thực Tập Sinh System)Nhà tuyển chọn dụng đã làm được xác thực: Đã xác thực thư điện tử tên miền doanh nghiệp Đã xác thực số điện thoại cảm ứng Đã được chăm chút Giấy phép marketing thông tin tài khoản NTD được tạo buổi tối thiểu 6 mon chưa tồn tại lịch sử bị report tin đăng" data-placement="top">

Công ty cp Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom


10-15 triệu
Hà Nội
Cập nhật 19 giờ trước
Tới 2,500 USDĐà Nẵng: Thanh Khê

" data-placement="top" data-container="body">Hà Nội, Đà Nẵng update 20 tiếng trước

Kỹ Sư bình yên Thông Tin

TRUNG TÂM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH MẠNG (NOC) - đưa ra NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE